Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

freedomlover
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag viaawakened awakened
freedomlover
4141 f85d 500
freedomlover
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaawakened awakened
freedomlover
4087 210f
Reposted fromaletodelio aletodelio viaawakened awakened
freedomlover
6142 2640 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaawakened awakened
freedomlover
freedomlover
7471 70ef
freedomlover
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viastoryofmylife storyofmylife
freedomlover
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
freedomlover
6024 6797 500
freedomlover
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastoryofmylife storyofmylife
freedomlover
freedomlover
freedomlover
Reposted fromshakeme shakeme viastoryofmylife storyofmylife
freedomlover
3845 8f71
freedomlover
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
freedomlover
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viakrainakredek krainakredek
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viakrainakredek krainakredek
freedomlover
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
freedomlover
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl